fredag 30 maj 2014

Jag trodde att vi hade lärt oss någotJag är ledsen över att rasistiska och nationalistiska partier fått så många röster runt om i Europa i valet till Europaparlamentet.

I min hemort Hajom (tillsammans med Berghem, de tillhör samma valdistrik) röstade 15,9% på Sverigedemokraterna.

Jag anser och står för att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti.

Här är ett annat inlägg jag skrivit om Sverigedemokraterna.

Men jag hoppas och tror att människor mer och mer börjar inse vad Sverigedemokraterna står för. Kanske har inte alla som röstat tagit reda på de olika partiernas åsikter, deras syn på människor och på samhället.

Jag är också glad att ändå så många röstade på antirasistiska, demokratiska partier. Jag är stolt över de som protesterade när Sverigedemokraternas Kent Ekeroth (han med järnrören, som kallade Soran Ismail för "svenskfientlig" och en tjej för hora för några år sedan, kolla på youtube!) besökte Kinna:

Bild från bt.se

Vad är det då Sverigedemokraterna tycker?

Så här står det i "Sverigedemokraternas principprogram 2011", länk här:

Under Sverigedemokraterna och demokratin:

"Den moderna demokratin har vuxit fram i intim symbios med nationalstaten. Demokrati betyder folkstyre och Sverigedemokraternas uppfattning är att man inte helt kan förbigå ordet "folk" i begreppet folkstyre och att folkstyret i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk, där det inte råder konsensus kring vilka som skall räknas till folket och där det kanske inte ens förekommer en gemensam arena för debatt eftersom invånarna i staten inte talar samma språk. Vi ser således förekomsten av en gemensam nationell och kulturell identitet bland befolkningen i staten som en av de mest grundläggande hörnstenarna i en stark och väl fungerande demokrati."

Under Sverigedemokraterna och människan:

"För att nämna några konkreta exempel så menar vi bland annat att de flesta människor är sociala och kollektiva varelser som har ett nedärvt behov av att tillhöra en större gemenskap, att de flesta människor primärt identifierar sig med andra individer som påminner om en själv och att de flesta människor har lättare att visa solidaritet och empati med individer som man upplever är en del av samma gemenskap som man själv tillhör. Av detta drar vi slutsatsen att en stark nationell identitet och ett minimum av språkliga, kulturella och religiösa skillnader har en gynnsam effekt på sammanhållningen, tryggheten och stabiliteten inom ett samhälle. Vi kan också konstatera att historiska försök med att bygga starka kollektiv som är större än nationen ofta har misslyckats, ibland med katastrofala följder som i till exempel före detta Jugoslavien, och att sådana försök därför bör undvikas då de är förenade med stora risker. De flesta människor har ett behov av både individuell frihet och kollektiv samhörighet och vi menar att det är politikens uppgift att ta hänsyn till och balansera dessa ibland motstridiga intressen."

Under Sverigedemokraterna och nationen:

"Som assimilerad till den svenska nationen räknar vi den med icke-svensk bakgrund som talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation."

Min kommentar: Vad menar Sverigedemokraterna med "den svenska kulturen"?
 
"Grundläggande krav för att kunna erhålla svenskt medborgarskap skall vara att man varit bosatt i landet under en längre tid och att man under denna tid visat att man är lojal med Sverige, respekterar svenska lagar och övriga samhällsregler, att man lärt sig det svenska språket och skaffat sig grundläg-gande kunskaper om svensk historia och svenskt samhällsliv. Den som är svensk medborgare skall inte kunna inneha annat medborgarskap utöver det svenska och endast svenska medborgare skall ha rösträtt i allmänna val."

Min kommentar: Vad ska Sverigedemokraterna göra med de så kallade "svenskar" som inte har så kallat "grundläggande kunskaper om svensk historia och svenskt samhällsliv"?
 
Under Sverigedemokraterna och staten:
 
"Till statens kärnuppgifter räknar vi alla frågor som rör nationens säkerhet och oberoende, omhändertagandet av svaga och utsatta individer, lagarnas upprätthållande samt värnandet av nationens historiska arv och kulturella särart."
 
Min kommentar: Vad menas med det (se det kursiva)? Julafton och kräftskiva? Att vi tar ett eget säte på bussen? Att vi dricker mycket sprit? Att vi hoppar runt en stång på midsommar?  

Under Sverigedemokraterna och nationen:
 

"Sverigedemokraterna är motståndare till både kulturimperialism och kulturrelativism. De unika och olikartade identiteter som mänsklighetens olika folk och folkgrupper uppvisar är betingade av deras respektive kulturer. De skilda kulturerna är mänsklighetens gemensamma arv och bör erkännas och skyddas till allas gagn. Vi accepterar och stödjer att den svenska staten hjälper en inhemsk opposition i andra länder som arbetar för att förändra de aspekter av ett lands kultur som står i direkt strid med demokrati och grundläggande mänskliga rättigheter. Vid sidan av dylika kulturyttringar anser vi dock inte att någon nation eller stat har moralisk rätt medvetet försöka förändra eller avskaffa en annan nations kultur.

Detta ställningstagande för global kulturell mångfald och mot kulturimperialism är dock inte detsamma som att vi anser att alla världens kulturer är precis lika bra. Tvärtom så är vi motståndare till kulturrelativismen. Det är uppenbart så att vissa kulturer är bättre än andra på att slå vakt om grundläggande mänskliga rättigheter, skapa demokrati och materiellt välstånd, god sjukvård, hög utbildningsnivå och likhet inför lagen. Detta gör att dessa kulturer, i våra ögon är bättre än de kulturer som inte vill eller förmår att skapa goda levnadsvillkor för de människor som lever i dem. 
 
Vi vill naturligtvis inte att de kulturer som är dåliga på att skapa drägliga levnadsvillkor helt skall försvinna utan endast att de av egen kraft skall göra sig av med de för mänskligheten destruktiva aspekterna.

Den i vissa länder utbredda seden med kvinnlig könsstympning kan anföras som ett konkret exempel på en sådan destruktiv aspekt. Vi hoppas att de länder som praktiserar denna barbariska sed väljer att avskaffa den och att man gör upp med de kvinnofientliga attityder som ligger till grund för den. Vi hoppas dock samtidigt att dessa länder håller fast vid sina språk, sin konst, sina folkdanser, sina mat- och byggnadstraditioner, sina starka familjeband etc. Att verkställa dessa förändringar ankommer dock inte i första hand på oss svenskar eller på någon annan nation utan på dessa länders egna befolkningar."

Min kommentar: Vad vill Sverigedemokraterna att vi gör åt de kvinnofientliga attityderna som finns i vårt så kallade "svenska samhälle", vad gör vi åt de så kallat "svenska" våldtäktsmännen? Vad gör partiet för att bryta de strukturer som finns i stort sett alla samhällen, där kvinnor diskrimineras, utsätts för våld och så vidare? Och handen på hjärtat, kära så kallade "svenskar" - känner ni till något parti i Sverige som är för kvinnlig könsstympning? 

Under Sverigedemokraterna och mångkulturalismen:
 
"Sverigedemokraternas syn på kulturen och dess betydelse för samhällets och nationens fortlevnad medför naturligtvis att vi blir starka motståndare till mångkulturalismen som politisk idé och samhällssystem.

I vår tolkning är begreppet mångkulturalism synonymt med den politiska idén om att det är positivt för ett samhälle att inom sig rymma en mängd olika nationella kulturer, sakna en överordnad majoritetskultur och att aktivt arbeta för att invandrargrupper skall bevara sin ursprungliga kultur och identitet. Huruvida slutmålet med de mångkulturalistiska strävandena är att skapa ett samhälle där alla nationella kulturer upplöses och sammanblandas till en ny gemensam mångkultur eller om det är att särkulturellt samhälle där en mängd vitt skilda nationella kulturer existerar parallellt inom samma stat, är för oss ovidkommande. Vår uppfattning är att bägge dessa scenarion kommer att leda till ett försämrat samhällsklimat med ökad rotlöshet, segregation, motsättningar, otrygghet och minskad välfärd som följd.

Värt att notera är att förekomsten av invandrare och utländska kulturimpulser inte per automatik gör ett samhälle mångkulturellt enligt vår definition. Ett samhälle likt till exempel det svenska samhället på 1960-talet, med en uttalat överordnad majoritetskultur och en aktiv assimileringspolitik, men som inom sig rymmer en begränsad mängd invandrade individer av annan kulturell bakgrund som ännu inte är fullt ut assimilerade och som hyser ytliga utländska kulturimpulser i form av till exempel mat, kläder och dans, som den infödda befolkningen tagit till sig och uppskattar, är således inte att betrakta som en mångkultur enligt vår definition.

Vårt alternativ till mångkulturalismen är en återgång till en gemensamhetsskapande assimilationspolitik liknande den som rådde i landet fram till år 1975, där målsättningen är att invandrare skall ta seden dit de kommer och på sikt överge sina ursprungliga kulturer och identiteter för att istället bli en del av den svenska nationen. Kärnan i assimilationstanken är att slå fast att den svenska staten inte är ett kulturellt vakuum och att den svenska nationens kultur i kraft av sin historia, med undantag endast för de nationella minoriteterna, är överordnad andra nationers kulturer inom den svenska statens område. Som en logisk konsekvens av detta skall allt statligt och kommunalt stöd som syftar till att invandrare skall bevara och stärka sina ursprungliga kulturer och identiteter dras in. Parallellt med detta skall stödet till bevarandet och levandegörandet av det svenska kulturarvet öka."

Min kommentar: Vad gör vi med alla de svenskar som inte tar seden dit de kommer, alltså alla svenskar som reser till exempelvis Egypten och Turkiet på semester, där det finns många muslimer och där många som bor i de länderna tycker det är fel att dricka alkohol, där svenskarna dricker stora mängder alkohol, där en del beter sig bedrövligt. Vad gör vi med dem, Sverigedemokraterna?
Och det där om att dra in på stöd till invandrarnas kulturer är kontraproduktivt. Om inte människor har möjlighet att utöva sin kultur mår de dåligt, den egna kulturen blir på ett sätt mer viktig, det kan bidra till ökad segregering och motsättningar. Det gäller alla människor.
 
Under Sverigedemokraterna och invandringen:
 
"Sverige har genom århundradena upplevt ett antal invandringsvågor. Främst har det rört sig om ett begränsat antal invandrare från kulturellt och geografiskt närliggande nationer, vilket gjort att dessa invandrare har kunnat assimileras in i den svenska nationen. Trots att problem inte har saknats har denna historiska invandring i flera fall haft en positiv nettoinverkan på samhället. Tendensen i modern tid har varit en oerhört omfattande invandring från avlägsna länder och kulturkretsar. Trots att det inte saknas exempel på enskilda individer som på ett positivt sätt anpassat sig och bidragit till det svenska samhället under senare tid, så är ändå den sammanlagda nettoeffekten av massinvandringen från avlägsna länder starkt negativt, såväl ekonomiskt som socialt."

Min kommentar: Den så kallade "massinvandringen", som Sverigedemokraterna ofta pratar om, är en myt! Det stämmer inte heller att invandringen skulle "kosta", det är snarare tvärtom. Och vad ska vi göra med de som på grund av olika orsaker inte kan arbeta? För de kan väl inte "generera så mycket pengar" till Sverige? Vad gör vi dem, Sverigedemokraterna? Jag tycker för övrigt det är hemskt att räkna på hur mycket pengar som människor drar in till samhället?
Under Sverigedemokraterna och religionen:

"Islam och i synnerhet dess starka politiska och fundamentalistiska gren är enligt Sverigedemokraternas uppfattning den religiösa åskådning som visat sig ha svårast att harmoniskt samexistera med den svenska och västerländska kulturen. Islamismens inflytande på det svenska samhället bör därför i största möjliga utsträckning motverkas och invandringen från muslimska länder med starka inslag av fundamentalism bör vara mycket starkt begränsad."

Under Sverigedemokraterna och välfärden:


"För att långsiktigt kunna slå vakt om folkhemstanken och välfärdsstaten måste man också slå vakt om den nationella sammanhållningen. Det måste finnas en gemensam identitet i botten för att de som har mer ska vara beredda att dela med sig till dem som har mindre.

Av denna anledning finns det också en inneboende motsättning mellan välfärd och mångkulturalism. "

"Fostran och förmedling av värderingar är primärt en uppgift för familjerna. Skolans skall dock inskärpa vikten av ett gott uppförande och betona värdet av demokrati, varje människas unika värde samt respekt för det svenska kulturarvet."

Min kommentar: Vad är då det "svenska kulturarvet", Sverigedemokraterna?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar